Vår policy

Kvalitet

Hagman &Hübinette Måleri skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda, behov och krav och förväntningar. Våra tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

 • alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt
 • sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet
 • ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
 • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.

Miljö

Hagman & Hübinette Måleri skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utanför företaget, genom att:

 • ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan
 • uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
 • förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå pga. verksamheten
 • sätta konkreta mål för miljöarbetet
 • utarbeta, underhålla och förbättra ett miljöprogram
 • ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
 • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan, sätta mål för förbättringar och följa upp att dessa nås
 • öppet redovisa miljöpolicy, verksamhetens miljöpåverkan samt mål för förbättringar för medarbetare och intressenter
 • ge kunderna korrekt och fullständig information om miljökonsekvenserna av de måleritjänster vi erbjuder.

Kompetensförsörjning

Hagman & Hübinette Måleri skall eftersträva en djup och bred kompetens i verksamheten genom att:

 • erbjuda alla medarbetare att utveckla sin kompetens inom yrket
 • anpassa kompetensutvecklande insatser till medarbetarens förutsättningar
 • premiera mångkunnighet
 • sätta intern kompetensutveckling före extern rekrytering
 • alltid utvärdera genomförd kompetensutveckling.

Hälsa och Säkerhet

Hagman & Hübinette Måleri skall erbjuda en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas hälsa och säkerhet. Med hälsa och säkerhet menar vi arbetsmiljön, brandsäkerhet och nödläges- beredskap. Detta skall uppnås genom att:

 • uppfylla alla krav i den lagstiftning som styr hälsa och säkerhet.
 • kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador
 • skapa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i samverkan med de anställda
 • ha ett aktivt rehabiliteringsarbete
 • sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljön och utarbeta och tillämpa ett arbetsmiljöprogram för att uppnå målen
 • ha ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • ge medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätta tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.
 • En öppen attityd och samverkan med våra medarbetare är en viktig del av vår ledningsfilosofi. Våra medarbetare skall ges möjlighet att medverka i och påverka utvecklingen av vår arbetsmiljö.
 • En förutsättning för ett fungerande arbetsmiljöarbete är en god samverkan mellan företag och anställda. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i samverkan med skydds- och/eller MB-ombud
 • Vi skall följa upp och utvärdera vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år.
 • Vi ska arbeta för att använda sunda material i de projekt som vi medverkar i d v s material som inte skadar människan eller naturen och som inte tär på jordens resurser under projektets hela livscykel
 • Alla medarbetare har ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Det ankommer på alla medarbetare att följa instruktioner och rutiner, man ska också vara uppmärksam på och rapportera alla brister och risker i arbetsmiljön. Det åligger också samtliga medarbetare att bidra till ett bra arbetsklimat.